Powiększanie otworu rowerowej opaski na obręcz

Perfekcyjnie powiększony otwór w rowerowej opasce na obręcz

Co zro­bić, gdy kupi­li­śmy rowe­ro­wą opa­skę na obręcz i dziw­nym zrzą­dze­niem losu oka­za­ło się, że raf­ka zaopa­trzo­na jest jed­nak w otwór pod wen­tyl Schra­der (samo­cho­do­wy, AV), a nie Pre­sta (SV, FV)? Może­my kupić nową opa­skę, ale rów­nie dobrze, może­my powięk­szyć otwór domo­wym spo­so­bem. Aby otwór pod wen­tyl wyszedł este­tycz­ny i trwa­ły wyko­rzy­sta­my bar­dzo pro­stą tech­ni­kę.

Czy­taj dalej Powięk­sza­nie otwo­ru rowe­ro­wej opa­ski na obręcz

Kłopotliwa wymiana środkowej tarczy korby

Tarcza mechanizmu korbowego ze spilnikowanymi powierzchniami oporowymi

Wraz z postę­pu­ją­cym zuży­ciem się napę­du rowe­ru, nie­zbęd­na jest wymia­na poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów. W kolej­no­ści są to: to łań­cuch, kase­ta i — w koń­cu — naj­czę­ściej uży­wa­ne koło łań­cu­cho­we mecha­ni­zmu kor­bo­we­go, a nawet cała kor­ba. Co zro­bić, gdy nowo zaku­pio­na zęba­ta tar­cza nie pasu­je ide­al­nie do Two­jej kor­by, dowiesz się z tego quasi-porad­ni­ka.

Czy­taj dalej Kło­po­tli­wa wymia­na środ­ko­wej tar­czy kor­by

Author Creek — recenzja kasku rowerowego

Kask rowerowy Author Creek z daszkiem

Author Cre­ek to moim zda­niem bar­dzo cie­ka­wy kask rowe­ro­wy. Na napi­sa­nie tej recen­zji zde­cy­do­wa­łem się, ponie­waż trud­no było mi zna­leźć przy­dat­ną recen­zję tego mode­lu w Inter­ne­cie. Mam nadzie­ję, że niniej­szy tekst pomo­że Wam doko­nać słusz­ne­go wybo­ru w zaku­pie kasku.

Czy­taj dalej Author Cre­ek — recen­zja kasku rowe­ro­we­go

3000 km rowerem w 2016 roku

Nastał rok 2017, więc war­to zro­bić nie­wiel­kie pod­su­mo­wa­nie poprzed­nie­go. 2016 rok zakoń­czy­li­śmy z moją lubą na rowe­rach, pijąc “szam­pa­na” bez­al­ko­ho­lo­we­go na wia­duk­cie nad auto­stra­dą, skąd roz­po­ście­rał się feno­me­nal­ny widok na wid­no­krąg upstrzo­ny świa­tła­mi wybu­cha­ją­cych z hukiem ogni sztucz­nych.

Czy­taj dalej 3000 km rowe­rem w 2016 roku

Śrubka komputerowa — innowacyjność w mikroskali

To nie żart! Dziś chciał­bym się pochy­lić nad maleń­stwem, któ­re­go zazwy­czaj nikt nie zauwa­ża. Śrub­ki do kom­pu­te­ra są dosko­na­le zna­ne każ­de­mu, kto kie­dy­kol­wiek zaglą­dał do kom­pu­te­ra i sta­no­wią fan­ta­stycz­ny przy­kład jak połą­czyć kil­ka cie­ka­wych roz­wią­zań.

Czy­taj dalej Śrub­ka kom­pu­te­ro­wa — inno­wa­cyj­ność w mikro­ska­li

Ekonomiczny izotonik domowej roboty — tani napój izotoniczny dla rowerzysty

Któż z nas śmi­ga­jąc rowe­rem dłu­żej, niż przez kwa­drans nie odczu­wa pra­gnie­nia? Na krót­ką metę wystar­czy popi­jać nie­ga­zo­wa­ną wodę mine­ral­ną, naj­le­piej wyso­ko­zmi­ne­ra­li­zo­wa­ną. W przy­pad­ku dłuż­szych wycie­czek lub inten­syw­nych tre­nin­gów kry­tycz­nym pro­ble­mem sta­je się postę­pu­ją­ce odwod­nie­nie orga­ni­zmu i — ogól­niej — zachwia­nia gospo­dar­ki wod­no — elek­tro­li­to­wej, któ­re unie­moż­li­wia­ją kon­ty­nu­owa­nie wysił­ku. Nie­ste­ty zwy­kła woda nie wystar­czy, ale z pomo­cą przyj­dzie tani izo­to­nik domo­wej robo­ty z ogól­no­do­stęp­nych środ­ków spo­żyw­czych.

Czy­taj dalej Eko­no­micz­ny izo­to­nik domo­wej robo­ty — tani napój izo­to­nicz­ny dla rowe­rzy­sty

Szejkowanie łańcucha — konserwacja łańcucha rowerowego

Zna­ną i lubia­ną meto­dą czysz­cze­nia łań­cu­cha rowe­ro­we­go jest jego wytrzą­sa­nie w kil­ku kolej­nych, nie­wiel­kich por­cjach roz­pusz­czal­ni­ka lub inne­go rodza­ju odtłusz­cza­cza. Szej­ko­wa­nie łań­cu­cha to naj­lep­szy i naj­szyb­szy spo­sób mycia łań­cu­cha, któ­ry wbrew pozo­rom jest meto­dą bar­dzo “czy­stą” i uza­sad­nio­ną eko­no­micz­nie.

Czy­taj dalej Szej­ko­wa­nie łań­cu­cha — kon­ser­wa­cja łań­cu­cha rowe­ro­we­go