Jednorazowa maseczka ochronna na twarz DIY

Jednorazowa maseczka ochronna na twarzy

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 wywo­łu­ją­ce­go ostrą cho­ro­bę zakaź­ną ukła­du odde­cho­we­go COVID-19, dzie­lę się z Wami pro­stym prze­pi­sem wyko­na­nia jed­no­ra­zo­wej masecz­ki ochron­nej.

Czy­taj dalej Jed­no­ra­zo­wa masecz­ka ochron­na na twarz DIY

Okresowy serwis pojemnościowego podgrzewacza wody użytkowej (a raczej jego brak)

Tak się dziw­nie zło­ży­ło, że gdzieś wypadł mi z ter­mi­na­rza inter­wał ser­wi­so­wy pojem­no­ścio­we­go pod­grze­wa­cza wody użyt­ko­wej, czy­li poczci­wej ter­my. Gdy otwo­rzy­łem pacjen­ta, ujrza­łem obraz nędzy i roz­pa­czy…

Czy­taj dalej Okre­so­wy ser­wis pojem­no­ścio­we­go pod­grze­wa­cza wody użyt­ko­wej (a raczej jego brak)

Kłopotliwa wymiana środkowej tarczy korby

Tarcza mechanizmu korbowego ze spilnikowanymi powierzchniami oporowymi

Wraz z postę­pu­ją­cym zuży­ciem się napę­du rowe­ru, nie­zbęd­na jest wymia­na poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów. W kolej­no­ści są to: to łań­cuch, kase­ta i — w koń­cu — naj­czę­ściej uży­wa­ne koło łań­cu­cho­we mecha­ni­zmu kor­bo­we­go, a nawet cała kor­ba. Co zro­bić, gdy nowo zaku­pio­na zęba­ta tar­cza nie pasu­je ide­al­nie do Two­jej kor­by, dowiesz się z tego quasi-porad­ni­ka.

Czy­taj dalej Kło­po­tli­wa wymia­na środ­ko­wej tar­czy kor­by

Śrubka komputerowa — innowacyjność w mikroskali

To nie żart! Dziś chciał­bym się pochy­lić nad maleń­stwem, któ­re­go zazwy­czaj nikt nie zauwa­ża. Śrub­ki do kom­pu­te­ra są dosko­na­le zna­ne każ­de­mu, kto kie­dy­kol­wiek zaglą­dał do kom­pu­te­ra i sta­no­wią fan­ta­stycz­ny przy­kład jak połą­czyć kil­ka cie­ka­wych roz­wią­zań.

Czy­taj dalej Śrub­ka kom­pu­te­ro­wa — inno­wa­cyj­ność w mikro­ska­li