Mobilna klawiatura składana Bluetooth 3.0 — recenzja

Kla­wia­tu­ra skła­da­na to cał­kiem przy­dat­na rzecz, zwłasz­cza gdy mamy potrze­bę efek­tyw­ne­go wpro­wa­dza­nia tek­stu na nie­wiel­kich urzą­dze­niach, któ­re zazwy­czaj tasz­czy­my ze sobą na co dzień — smart­fo­nie lub table­cie. W przy­pad­ku note­bo­oka kla­wia­tur­ka może być mniej przy­dat­na, choć i w tym przy­pad­ku zna­la­zła­by się dla niej pew­na prze­strzeń.

Czy­taj dalej Mobil­na kla­wia­tu­ra skła­da­na Blu­eto­oth 3.0 — recen­zja

Author Creek — recenzja kasku rowerowego

Kask rowerowy Author Creek z daszkiem

Author Cre­ek to moim zda­niem bar­dzo cie­ka­wy kask rowe­ro­wy. Na napi­sa­nie tej recen­zji zde­cy­do­wa­łem się, ponie­waż trud­no było mi zna­leźć przy­dat­ną recen­zję tego mode­lu w Inter­ne­cie. Mam nadzie­ję, że niniej­szy tekst pomo­że Wam doko­nać słusz­ne­go wybo­ru w zaku­pie kasku.

Czy­taj dalej Author Cre­ek — recen­zja kasku rowe­ro­we­go