Półautomatyczny bidon z klapką

Klapka bidonu zaopatrzona w 4 ząbki oraz elastyczny korek bidonu

Bidon to nie­od­łącz­ne akce­so­rium rowe­rzy­sty. Pozwa­la zaczerp­nąć życio­daj­ne­go napo­ju i pokrze­pić stru­dzo­ne­go peda­la­rza, aby ocho­czo wbi­jał na bla­ty kolej­ne kilo­me­try. Są jed­nak bido­ny i BIDONY.

Prze­cięt­ny bidon nie cha­rak­te­ry­zu­je się niczym szcze­gól­nym: ot zbior­nik na wodę, któ­ry zazwy­czaj śmier­dzi, wypo­sa­żo­ny w ela­stycz­ny korek pod­no­szo­ny i opusz­cza­ny zęba­mi. W desz­czo­wą pogo­dę, oprócz dozo­wa­nia napo­ju, pozwa­la cie­szyć się sma­kiem pia­chu, bło­ta oraz aro­ma­tem geo­smi­ny, któ­re nie­zwy­kle uatrak­cyj­nia­ją pospo­li­ty smak spor­to­wych izo­to­ni­ków. Na szczę­ście ktoś poszedł po rozum do gło­wy i wymy­ślił bidon z klap­ką.

Bidon z klapką

Bidon z klapką

Klap­ka osła­nia ust­nik bido­nu przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, więc popra­wia nie­co higie­nicz­ność korzy­sta­nia z urzą­dze­nia. Pro­ce­du­ra picia z bido­nu wypo­sa­żo­ne­go w klap­kę skła­da się z kil­ku eta­pów:

  1. Wyj­mu­je­my bidon z koszy­ka.
  2. Otwie­ra­my kap­tu­rek.
  3. Pod­no­si­my zęba­mi korek bido­nu.
  4. Pije­my.
  5. Opusz­cza­my korek bido­nu, doci­ska­jąc go zęba­mi.
  6. Zamy­ka­my klap­kę.
  7. Odkła­da­my bidon na miej­sce.

Banal­ne, praw­da? Czy da się to zro­bić pro­ściej? Oka­zu­je się, że się da! Oma­wia­ny bidon Meri­dy jest tego naj­lep­szym przy­kła­dem. Nie spo­tka­łem dotych­czas podob­ne­go roz­wią­za­nia na ryn­ku.

Pomysłowy kapturek

Prze­zro­czy­stą klap­kę bido­nu wypo­sa­żo­no w 4 nie­wiel­kie ząb­ki, któ­re pod­czas jej otwie­ra­nia, pod­no­szą ela­stycz­ny korek bido­nu i opusz­cza­ją go, gdy kap­tu­rek zamy­ka­my. Roz­wią­za­nie inno­wa­cyj­ne moim zda­niem, któ­re uła­twia korzy­sta­nie z bido­nu oraz gwa­ran­tu­je znacz­ną szczel­ność i czy­stość new­ral­gicz­ne­go miej­sca pro­duk­tu. Oczy­wi­ście ust­nik bido­nu da się otwo­rzyć i zamknąć tra­dy­cyj­nie — zęba­mi — a klap­ka jest ponad­stan­dar­do­wym dodat­kiem nie­zin­te­gro­wa­nym trwa­le z kon­struk­cją bido­nu. Może­my ją zde­mon­to­wać, jeśli mamy takie widzi­mi­się.

Klapka bidonu zaopatrzona w 4 ząbki oraz elastyczny korek bidonu

Bidon Meri­da wypo­sa­żo­ny w klap­kę jest ela­stycz­ny na tyle, że moż­na go ści­snąć ręką, co przy­spie­sza picie. Kor­pus bido­nu jest wypro­fi­lo­wa­ny w taki spo­sób, że u góry znaj­du­je się po obwo­dzie głę­bo­kie prze­wę­że­nie, któ­re zapew­nia wzdłuż­ną i poprzecz­ną sta­bil­ność bido­nu pomię­dzy pal­ca­mi. Za sta­bil­ność osio­wą, czy­li unie­moż­li­wie­nie bido­no­wi obra­ca­nia się pod­czas chwy­tu, odpo­wie­dzial­ne są płyt­kie prąż­ki wewnątrz wcię­cia. Oby­dwa roz­wią­za­nia kolo­sal­nie popra­wia­ją chwyt i zna­czą­co zmniej­sza­ją ryzy­ko, że nawet mokry od desz­czu bidon wyśli­zgnie nam się z ręki.

Co jesz­cze? Kap­tu­rek jest dość ela­stycz­ny, więc nawet pod­czas upad­ku nie powi­nien pęk­nąć, podob­nie jak sam bidon. Łącze­nie klap­ki i pier­ście­nia, któ­ry trzy­ma ją na bido­nie, jest cał­kiem dłu­gie, co impli­ku­je znacz­ny pro­mień zagię­cia, a to z kolei wró­ży znacz­ną trwa­łość ele­men­tu. Po kil­ku godzi­nach użyt­ko­wa­nia pod­czas inten­syw­nej jaz­dy nadru­ki wyda­ją się trwa­łe, choć bidon przy­bru­dził się już nie­co alu­mi­nium star­tym z koszy­ka.

Jeśli chcesz coś dodać, zapra­szam do zosta­wie­nia komen­ta­rza 🙂

2 comments on “Półautomatyczny bidon z klapką

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się