Jak zapobiegać zakażeniom koronawirusem

Dziś lista dzia­łań, któ­re mogą zmniej­szyć roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2, ale też innych pato­ge­nów w naszej popu­la­cji. Do więk­szo­ści tych zale­ceń zasto­so­wał się w ostat­nim cza­sie nie­mal każ­dy z nas, ale jest jesz­cze kil­ka innych kro­ków, któ­re moż­na poczy­nić.

Czy­taj dalej Jak zapo­bie­gać zaka­że­niom koro­na­wi­ru­sem

Mobilna klawiatura składana Bluetooth 3.0 — recenzja

Kla­wia­tu­ra skła­da­na to cał­kiem przy­dat­na rzecz, zwłasz­cza gdy mamy potrze­bę efek­tyw­ne­go wpro­wa­dza­nia tek­stu na nie­wiel­kich urzą­dze­niach, któ­re zazwy­czaj tasz­czy­my ze sobą na co dzień — smart­fo­nie lub table­cie. W przy­pad­ku note­bo­oka kla­wia­tur­ka może być mniej przy­dat­na, choć i w tym przy­pad­ku zna­la­zła­by się dla niej pew­na prze­strzeń.

Czy­taj dalej Mobil­na kla­wia­tu­ra skła­da­na Blu­eto­oth 3.0 — recen­zja

Wesołych Świąt 2018

Wesołych Świąt

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

Z oka­zji nad­cho­dzą­cych świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz Nowe­go Roku życzę Wam, żeby­ście zawsze potra­fi­li roz­róż­nić, co jest waż­ne, a co nie, akcep­to­wa­li rze­czy i sytu­acje, któ­rych zmie­nić nie może­cie, czy­ni­li ten świat lep­szym, jeśli tyl­ko chce­cie i macie takie moż­li­wo­ści. Pamię­taj­cie w tym wszyst­kim o sobie samych i o tym, że aby komuś pomóc, cza­sem trze­ba pomóc naj­pierw sobie. Życzę Wam też zdro­wia, miło­ści i pie­nię­dzy oraz żeby nowy rok wniósł w Wasze życie tyl­ko te zmia­ny, któ­rych potrze­bu­je­cie i odwa­gę, by z rado­ścią je przy­wi­tać.

Radek