Adapter wentylatora osiowego 4020 dla głowicy drukarki Ender 3

Adapter wentylatora osiowego 4020 dla głowicy drukarki Ender 3

Adap­ter wen­ty­la­to­ra ze zin­te­gro­wa­nym tzw. fan duc­tem oraz pod­kład­ki dystan­so­we z tej mody­fi­ka­cji umoż­li­wia­ją zasto­so­wa­nie w gło­wi­cy dru­kar­ki Ender 3 (Ender 3X) cichych wen­ty­la­to­rów osio­wych 4020 zamiast ory­gi­nal­nych, wyją­cych, wen­ty­la­to­rów 4010 (osio­we­go i promieniowego).

Czy­taj dalej Adap­ter wen­ty­la­to­ra osio­we­go 4020 dla gło­wi­cy dru­kar­ki Ender 3

Podkładka dystansowa pokrywy obudowy płyty głównej drukarki Ender 3

Podkładka dystansowa pokrywy obudowy płyty głównej drukarki Ender 3

Dodat­ko­wa pod­kład­ka dystan­so­wa umoż­li­wia zasto­so­wa­nie w obu­do­wie pły­ty głów­nej dru­kar­ki 3D ciche­go wen­ty­la­to­ra osio­we­go typu 4020 zamiast 4010 wraz z wyso­ki­mi radia­to­ra­mi umiesz­czo­ny­mi na ste­row­ni­kach osi.

Czy­taj dalej Pod­kład­ka dystan­so­wa pokry­wy obu­do­wy pły­ty głów­nej dru­kar­ki Ender 3

Osłona wentylatora płyty głównej drukarki Ender 3

Osłona wentylatora drukarki 3D Ender 3

Eks­tre­mal­nie pro­sta i pła­ska osło­na wen­ty­la­to­ra pły­ty głów­nej dru­kar­ki Ender 3 lub Ender 3X, któ­ry ze wzglę­du na umiesz­cze­nie od góry kor­pu­su od cza­su do cza­su zacią­ga fila­ment i papro­chy wprost na sterownik.

Czy­taj dalej Osło­na wen­ty­la­to­ra pły­ty głów­nej dru­kar­ki Ender 3

Jak zapobiegać zakażeniom koronawirusem

Dziś lista dzia­łań, któ­re mogą zmniej­szyć roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2, ale też innych pato­ge­nów w naszej popu­la­cji. Do więk­szo­ści tych zale­ceń zasto­so­wał się w ostat­nim cza­sie nie­mal każ­dy z nas, ale jest jesz­cze kil­ka innych kro­ków, któ­re moż­na poczynić.

Czy­taj dalej Jak zapo­bie­gać zaka­że­niom koro­na­wi­ru­sem

Jednorazowa maseczka ochronna na twarz DIY

Jednorazowa maseczka ochronna na twarzy

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 wywo­łu­ją­ce­go ostrą cho­ro­bę zakaź­ną ukła­du odde­cho­we­go COVID-19, dzie­lę się z Wami pro­stym prze­pi­sem wyko­na­nia jed­no­ra­zo­wej masecz­ki ochronnej.

Czy­taj dalej Jed­no­ra­zo­wa masecz­ka ochron­na na twarz DIY