Mobilna klawiatura składana Bluetooth 3.0 — recenzja

Kla­wia­tu­ra skła­da­na to cał­kiem przy­dat­na rzecz, zwłasz­cza gdy mamy potrze­bę efek­tyw­ne­go wpro­wa­dza­nia tek­stu na nie­wiel­kich urzą­dze­niach, któ­re zazwy­czaj tasz­czy­my ze sobą na co dzień — smart­fo­nie lub table­cie. W przy­pad­ku note­bo­oka kla­wia­tur­ka może być mniej przy­dat­na, choć i w tym przy­pad­ku zna­la­zła­by się dla niej pew­na prze­strzeń.

Czy­taj dalej Mobil­na kla­wia­tu­ra skła­da­na Blu­eto­oth 3.0 — recen­zja

Minetest — Mod Infrastructure

Minetest Infrastructure Mod - sygnalizacja świetlna na bramownicy i rogatka oraz samoczynny system przejazdowy

Infra­struc­tu­re Mod to mody­fi­ka­cja do Mine­test, roz­sze­rza­ją­ca otwar­ty świat gry o ele­men­ty infra­struk­tu­ry dro­go­wej: asfal­to­we dro­gi, beto­no­we pre­fa­bry­ka­ty i kon­struk­cje sta­lo­we. Mod doda­je do sand­bo­xa całe spek­trum zaawan­so­wa­nych urzą­dzeń, jak: sygna­li­za­cja świetl­na, tabli­ce kie­run­ko­we, (pra­wie) auto­ma­tycz­ny sys­tem prze­jaz­do­wy, rogat­ki, zna­ki dro­go­we pio­no­we i pozio­me oraz wie­le innych.

Czy­taj dalej Mine­test — Mod Infra­struc­tu­re

Wesołych Świąt 2018

Wesołych Świąt

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

Z oka­zji nad­cho­dzą­cych świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz Nowe­go Roku życzę Wam, żeby­ście zawsze potra­fi­li roz­róż­nić, co jest waż­ne, a co nie, akcep­to­wa­li rze­czy i sytu­acje, któ­rych zmie­nić nie może­cie, czy­ni­li ten świat lep­szym, jeśli tyl­ko chce­cie i macie takie moż­li­wo­ści. Pamię­taj­cie w tym wszyst­kim o sobie samych i o tym, że aby komuś pomóc, cza­sem trze­ba pomóc naj­pierw sobie. Życzę Wam też zdro­wia, miło­ści i pie­nię­dzy oraz żeby nowy rok wniósł w Wasze życie tyl­ko te zmia­ny, któ­rych potrze­bu­je­cie i odwa­gę, by z rado­ścią je przy­wi­tać.

Radek

Okresowy serwis pojemnościowego podgrzewacza wody użytkowej (a raczej jego brak)

Tak się dziw­nie zło­ży­ło, że gdzieś wypadł mi z ter­mi­na­rza inter­wał ser­wi­so­wy pojem­no­ścio­we­go pod­grze­wa­cza wody użyt­ko­wej, czy­li poczci­wej ter­my. Gdy otwo­rzy­łem pacjen­ta, ujrza­łem obraz nędzy i roz­pa­czy…

Czy­taj dalej Okre­so­wy ser­wis pojem­no­ścio­we­go pod­grze­wa­cza wody użyt­ko­wej (a raczej jego brak)