Minetest — Mod Infrastructure

Minetest Infrastructure Mod - sygnalizacja świetlna na bramownicy i rogatka oraz samoczynny system przejazdowy

Infra­struc­tu­re Mod to mody­fi­ka­cja do Mine­test, roz­sze­rza­ją­ca otwar­ty świat gry o ele­men­ty infra­struk­tu­ry dro­go­wej: asfal­to­we dro­gi, beto­no­we pre­fa­bry­ka­ty i kon­struk­cje sta­lo­we. Mod doda­je do sand­bo­xa całe spek­trum zaawan­so­wa­nych urzą­dzeń, jak: sygna­li­za­cja świetl­na, tabli­ce kie­run­ko­we, (pra­wie) auto­ma­tycz­ny sys­tem prze­jaz­do­wy, rogat­ki, zna­ki dro­go­we pio­no­we i pozio­me oraz wie­le innych.

Czy­taj dalej Mine­test — Mod Infra­struc­tu­re

Wesołych Świąt 2018

Wesołych Świąt

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

Z oka­zji nad­cho­dzą­cych świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz Nowe­go Roku życzę Wam, żeby­ście zawsze potra­fi­li roz­róż­nić, co jest waż­ne, a co nie, akcep­to­wa­li rze­czy i sytu­acje, któ­rych zmie­nić nie może­cie, czy­ni­li ten świat lep­szym, jeśli tyl­ko chce­cie i macie takie moż­li­wo­ści. Pamię­taj­cie w tym wszyst­kim o sobie samych i o tym, że aby komuś pomóc, cza­sem trze­ba pomóc naj­pierw sobie. Życzę Wam też zdro­wia, miło­ści i pie­nię­dzy oraz żeby nowy rok wniósł w Wasze życie tyl­ko te zmia­ny, któ­rych potrze­bu­je­cie i odwa­gę, by z rado­ścią je przy­wi­tać.

Radek

Okresowy serwis pojemnościowego podgrzewacza wody użytkowej (a raczej jego brak)

Tak się dziw­nie zło­ży­ło, że gdzieś wypadł mi z ter­mi­na­rza inter­wał ser­wi­so­wy pojem­no­ścio­we­go pod­grze­wa­cza wody użyt­ko­wej, czy­li poczci­wej ter­my. Gdy otwo­rzy­łem pacjen­ta, ujrza­łem obraz nędzy i roz­pa­czy…

Czy­taj dalej Okre­so­wy ser­wis pojem­no­ścio­we­go pod­grze­wa­cza wody użyt­ko­wej (a raczej jego brak)

Powiększanie otworu rowerowej opaski na obręcz

Perfekcyjnie powiększony otwór w rowerowej opasce na obręcz

Co zro­bić, gdy kupi­li­śmy rowe­ro­wą opa­skę na obręcz i dziw­nym zrzą­dze­niem losu oka­za­ło się, że raf­ka zaopa­trzo­na jest jed­nak w otwór pod wen­tyl Schra­der (samo­cho­do­wy, AV), a nie Pre­sta (SV, FV)? Może­my kupić nową opa­skę, ale rów­nie dobrze, może­my powięk­szyć otwór domo­wym spo­so­bem. Aby otwór pod wen­tyl wyszedł este­tycz­ny i trwa­ły wyko­rzy­sta­my bar­dzo pro­stą tech­ni­kę.

Czy­taj dalej Powięk­sza­nie otwo­ru rowe­ro­wej opa­ski na obręcz