Wesołych Świąt 2018

Wesołych Świąt

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

Z oka­zji nad­cho­dzą­cych świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz Nowe­go Roku życzę Wam, żeby­ście zawsze potra­fi­li roz­róż­nić, co jest waż­ne, a co nie, akcep­to­wa­li rze­czy i sytu­acje, któ­rych zmie­nić nie może­cie, czy­ni­li ten świat lep­szym, jeśli tyl­ko chce­cie i macie takie moż­li­wo­ści. Pamię­taj­cie w tym wszyst­kim o sobie samych i o tym, że aby komuś pomóc, cza­sem trze­ba pomóc naj­pierw sobie. Życzę Wam też zdro­wia, miło­ści i pie­nię­dzy oraz żeby nowy rok wniósł w Wasze życie tyl­ko te zmia­ny, któ­rych potrze­bu­je­cie i odwa­gę, by z rado­ścią je przy­wi­tać.

Radek