Słowniczek copywritingu

W słow­nicz­ku copyw­ri­tin­gu znaj­dziesz odpo­wie­dzi na nie­ja­sno­ści, któ­re mogły­by się poja­wić. Jeśli uwa­żasz, że cze­goś tutaj bra­ku­je, sko­rzy­staj pro­szę z poniż­sze­go for­mu­la­rza. Słow­ni­czek jest sta­le aktu­ali­zo­wa­ny.

 • Arkusz wydaw­ni­czy — jed­nost­ka obję­to­ści tek­stu liczą­ca 40000 zzs pro­zy, czy­li nie­co ponad 22 arku­szy wydaw­ni­czych.
 • Copyw­ri­ting — two­rze­nie tek­stów i slo­ga­nów wyko­rzy­sty­wa­nych w rekla­mach pra­so­wych, radio­wych, tele­wi­zyj­nych, inter­ne­to­wych i róż­no­ra­kich mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych jak ulot­ki, bro­szu­ry czy kata­lo­gi. Kre­atyw­ne tek­sty nakie­ro­wa­ne są na reali­zo­wa­nie potrzeb kon­su­men­tów i czę­sto zawie­ra­ją tre­ści per­swa­zyj­ne. Inter­ne­to­wą odmia­ną copyw­ri­tin­gu jest SEO copyw­ri­ting.
 • Gun­ning FOG Index, Indeks czy­tel­no­ści FOG — współ­czyn­nik okre­śla­ją­cy przy­stęp­ność tek­stu. Jego war­tość ozna­cza licz­bę lat edu­ka­cji nie­zbęd­nych do zro­zu­mie­nia tre­ści. Współ­czyn­nik ten jest pro­por­cjo­nal­ny do licz­by dłu­gich, skom­pli­ko­wa­nych słów, a odwrot­nie pro­por­cjo­nal­ny do licz­by zdań. Osią­gnię­cie wła­ści­we­go współ­czyn­ni­ka mgli­sto­ści tek­stu jest klu­czo­we dla pozy­tyw­ne­go odbio­ru tre­ści przez gru­pę doce­lo­wą.
  FOG Inter­pre­ta­cja Poziom edu­ka­cji
  1–6 język bar­dzo pro­sty szko­ła pod­sta­wo­wa
  7–9 język pro­sty gim­na­zjum
  10–12 język dość pro­sty liceum, tech­ni­kum
  13–15 język dość trud­ny stu­dia pierw­sze­go stop­nia (licen­cjac­kie, inży­nier­skie)
  16–17 język trud­ny stu­dia dru­gie­go stop­nia (uzu­peł­nia­ją­ce magi­ster­skie)
  18+ język bar­dzo trud­ny co naj­mniej ukoń­czo­ne stu­dia wyż­sze
 • Orga­nicz­ne wyni­ki wyszu­ki­wa­nia, natu­ral­ne wyni­ki wyszu­ki­wa­nia — odno­śni­ki do stron zwra­ca­ne przez wyszu­ki­war­kę inter­ne­to­wą pod­czas wyszu­ki­wa­nia zada­ne­go hasła. Wyni­ki takie znaj­du­ją się zazwy­czaj z lewej stro­ny SERP, a z pra­wej i od góry oto­czo­ne są lin­ka­mi spon­so­ro­wa­ny­mi.
 • SEO, pozy­cjo­no­wa­nie — akro­nim od angiel­skiej fra­zy Search Engi­ne Opti­mi­za­tion, czy­li opty­ma­li­za­cja dla wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych. Jest to cało­kształt dzia­łań zmie­rza­ją­cych do osią­gnię­cia jak naj­wyż­szej pozy­cji witry­ny w tzw. orga­nicz­nych wyni­kach wyszu­ki­wa­nia, co prze­kła­da się na zwięk­szo­ny ruch na stro­nie. W kon­tek­ście SEO copyw­ri­tin­gu ozna­cza two­rze­nie arty­ku­łów z odpo­wied­nio roz­miesz­czo­ny­mi w tre­ści, ade­kwat­ny­mi fra­za­mi klu­czo­wy­mi.
 • SEO copyw­ri­ting — two­rze­nie tek­stów umiesz­cza­nych na spe­cjal­nych stro­nach inter­ne­to­wych, tzw. zaple­czach pozy­cjo­ner­skich, mają­cych na celu pod­wyż­sze­nie ran­gi pozy­cjo­no­wa­nej stro­ny w orga­nicz­nych wyni­kach wyszu­ki­wa­nia.
 • SERP — akro­nim od nazwy Search Engi­ne Result Page ozna­cza­ją­cy stro­nę inter­ne­to­wą z adre­sa­mi pre­zen­to­wa­ny­mi przez wyszu­ki­war­kę inter­ne­to­wą w odpo­wie­dzi na wyszu­ki­wa­ną fra­zę lub sło­wo. SERP zawie­ra­ją zarów­no wyni­ki orga­nicz­ne, będą­ce rezul­ta­tem dzia­ła­nia algo­ryt­mu wyszu­ki­war­ki, jak i lin­ki spon­so­ro­wa­ne.
 • Znor­ma­li­zo­wa­ny maszy­no­pis — jed­nost­ka obję­to­ści tek­stu liczą­ca 1800 zzs, sfor­ma­to­wa­ne­go w spe­cy­ficz­ny spo­sób. Odpo­wia­da stro­nie A4 wypeł­nio­nej tek­stem napi­sa­nym czcion­ką Times New Roman w stop­niu 13 z zasto­so­wa­niem podwój­nej inter­li­nii, co prze­kła­da się na 30 wier­szy po 60 (prze­cięt­nie) zna­ków każ­dy.
 • ZZS — skró­to­wiec utwo­rzo­ny z fra­zy “zna­ki ze spa­cja­mi”. Licz­ba zna­ków ze spa­cja­mi to pod­sta­wo­wa jed­nost­ka, któ­rą kla­sy­fi­ku­je się obję­tość tek­stów. Na para­metr ten skła­da się licz­ba liter, cyfr, zna­ków inter­punk­cyj­nych i spa­cji w arty­ku­le, gdyż żad­ne­go z tych ele­men­tów nie spo­sób pomi­nąć. Jed­nost­ką roz­li­cze­nio­wą tek­stów jest zazwy­czaj 1000 zzs.