Jak zapobiegać zakażeniom koronawirusem

Dziś lista dzia­łań, któ­re mogą zmniej­szyć roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2, ale też innych pato­ge­nów w naszej popu­la­cji. Do więk­szo­ści tych zale­ceń zasto­so­wał się w ostat­nim cza­sie nie­mal każ­dy z nas, ale jest jesz­cze kil­ka innych kro­ków, któ­re moż­na poczy­nić.

Czy­taj dalej Jak zapo­bie­gać zaka­że­niom koro­na­wi­ru­sem

Jednorazowa maseczka ochronna na twarz DIY

Jednorazowa maseczka ochronna na twarzy

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 wywo­łu­ją­ce­go ostrą cho­ro­bę zakaź­ną ukła­du odde­cho­we­go COVID-19, dzie­lę się z Wami pro­stym prze­pi­sem wyko­na­nia jed­no­ra­zo­wej masecz­ki ochron­nej.

Czy­taj dalej Jed­no­ra­zo­wa masecz­ka ochron­na na twarz DIY