Jak zapobiegać zakażeniom koronawirusem

Dziś lista dzia­łań, któ­re mogą zmniej­szyć roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2, ale też innych pato­ge­nów w naszej popu­la­cji. Do więk­szo­ści tych zale­ceń zasto­so­wał się w ostat­nim cza­sie nie­mal każ­dy z nas, ale jest jesz­cze kil­ka innych kro­ków, któ­re moż­na poczy­nić.

 1. Zostań w domu i mak­sy­mal­nie ogra­nicz bez­po­śred­nie kon­tak­ty spo­łecz­ne. Nie odwie­dzaj rodzi­ny i zna­jo­mych, zwłasz­cza osób star­szych (są szcze­gól­nie nara­żo­ne, ale zacho­waj z nimi kon­takt tele­fo­nicz­ny, e‑mailowy, przez komu­ni­ka­tor — potrze­bu­ją Two­jej obec­no­ści cho­ciaż w ten spo­sób). Pra­cuj zdal­nie z domu (nie z kawiar­ni), o ile to tyl­ko moż­li­we.
 2. Czę­sto myj ręce cie­płą wodą z mydłem przez co naj­mniej 20 s (ale to już wiesz). Jeśli nie masz moż­li­wo­ści umy­cia rąk, czę­sto dezyn­fe­kuj je pły­nem lub żelem odka­ża­ją­cym, w szcze­gól­no­ści po dotknię­ciu takich uten­sy­liów jak porę­cze, trzy­ma­deł­ka w auto­bu­sach i inne publicz­ne przed­mio­ty.
 3. Dezyn­fe­kuj powierzch­nie, nie tyl­ko bla­ty biu­rek i sto­łów, ale też włącz­ni­ki świa­tła, klam­ki, kla­wia­tu­ry, mysz­ki i wszyst­ko cze­go doty­kasz, zwłasz­cza gdy doty­kasz tego poten­cjal­nie ska­żo­ny­mi ręko­ma tuż po przyj­ściu do domu. Regu­lar­nie dezyn­fe­kuj smart­fo­na i tablet oraz ich pokrow­ce, jeśli tako­wych uży­wasz!
 4. Uni­kaj doty­ka­nia oczu, nosa i ust.
 5. Trzy­maj dystans 2–3 metrów od innych osób, nie miesz­ka­ją­cych z Tobą (jeśli z Tobą miesz­ka­ją, a jesteś bez­ob­ja­wo­wym nosi­cie­lem wiru­sa, praw­do­po­dob­nie i tak są zaka­żo­ne).
 6. Uni­kaj środ­ków komu­ni­ka­cji publicz­nej oraz zgro­ma­dzeń w miej­scach publicz­nych. Jeśli dotych­czas pla­no­wa­łeś jechać auto­bu­sem, lepiej zrób sobie spa­cer (o ile nie ma prze­ciw­wska­zań medycz­nych); oprócz zmniej­sze­nia ryzy­ka infek­cji koro­na­wi­ru­sem, zro­bi to dobrze Two­je­mu ukła­do­wi ser­co­wo-naczy­nio­we­mu.
 7. Noś masecz­kę jed­no­ra­zo­wą, prze­ciw­py­ło­wą, sza­lo­ko­mi­niar­kę (buf­fa), chu­s­tę, sza­lik, cokol­wiek, co jest czy­ste i osło­ni usta oraz nos, ogra­ni­cza­jąc roz­py­la­nie aero­zo­lu powsta­ją­ce­go pod­czas oddy­cha­nia, mówie­nia, kicha­nia i kasz­lu. Zwłasz­cza w miej­scach publicz­nych, skle­pach, apte­kach ogra­ni­czysz w ten spo­sób zaka­ża­nie dro­gą kro­pel­ko­wą. Po przyj­ściu do domu masecz­kę uty­li­zuj (np. włóż do folio­we­go wor­ka, szczel­nie zamknij i wyrzuć do śmiet­ni­ka) lub pod­daj ste­ry­li­za­cji, jeśli masecz­ka się do tego nada­je. Pro­stym roz­wią­za­niem jest posia­da­nie przy­naj­mniej dwóch, a naj­le­piej trzech mase­czek tkaninowych/dzianinowych — jed­nej na sobie, dru­giej w zapa­sie i trze­ciej suszą­cej się po pra­niu 😉
 8. Myj wło­sy. O tym się nie mówi, ale na wło­sach rów­nież osia­da­ją zanie­czysz­cze­nia (w tym wiru­sy). Wło­sów doty­ka­my wie­lo­krot­nie w cią­gu dnia. Jeśli dotych­czas myłeś (myłaś) wło­sy raz na tydzień, wyrób sobie nawyk mycia gło­wy codzien­nie, naj­le­piej zaraz po przyj­ściu do domu, a naj­póź­niej przed poło­że­niem się spać. Wirus nie zosta­nie prze­nie­sio­ny wte­dy na podusz­kę i dalej na Two­je bło­ny ślu­zo­we.
 9. Regu­lar­nie bierz prysz­nic, zwłasz­cza, że idzie ocie­ple­nie i więk­sza niż w chłod­ne dni część cia­ła będzie odsło­nię­ta, tym samym bar­dziej nara­żo­na na “osia­da­nie wiru­sów”.
 10. Ubra­nie zewnętrz­ne i ubra­nie domo­we nie powin­ny mieć ze sobą kon­tak­tu. Nie chodź po domu w ubra­niu, któ­re mia­łeś na zewnątrz i vice ver­sa. Czę­sto pierz ubra­nia (wiru­sa unie­czyn­nia­ją m.in. wod­ne roz­two­ry deter­gen­tów).
 11. Dezyn­fe­kuj pro­duk­ty opa­ko­wa­nio­we. Wszel­kie kar­to­ny, pudeł­ka, folio­we opa­ko­wa­nia z wędli­na­mi lub mro­żon­ka­mi są poten­cjal­nie ska­żo­ne i przed tra­fie­niem do lodów­ki powin­ny zostać zde­zyn­fe­ko­wa­ne. Pro­duk­ty, któ­re nie wyma­ga­ją chło­dze­nia i są sto­sun­ko­wo trwa­łe (np. kar­to­ny z mle­kiem UHT, jabł­ka) możesz zosta­wić na kil­ka dni w chłod­nym, prze­wiew­nym miej­scu, w któ­rym ule­gną przy­naj­mniej czę­ścio­wej dekon­ta­mi­na­cji. O myciu warzyw i owo­ców bez­po­śred­nio przed spo­ży­ciem chy­ba nie muszę przy­po­mi­nać.
 12. Kichaj lub kasłaj w zgię­cie łok­cio­we, jeśli nie masz zało­żo­ne­go środ­ka ochro­ny twa­rzy wymie­nio­ne­go w pkt. 5 lub masz zało­żo­ną pół­ma­skę prze­ciw­py­ło­wą z co naj­mniej jed­nym zawo­rem wylo­to­wym.
 13. Uży­waj jed­no­ra­zo­wych ręcz­ni­ków w miej­scu pra­cy (o ile nadal pra­cu­jesz w przed­się­bior­stwie a nie zdal­nie, z domu).
 14. Dezyn­fe­kuj pojem­ni­ki z pro­wian­tem po wyję­ciu ich z fir­mo­wej lodów­ki. Lodów­ka to “miej­sce publicz­ne”.
 15. Jeśli masz takie obja­wy jak: wyso­ka gorącz­ka, suchy kaszel, dusz­no­ści, skon­tak­tuj się tele­fo­nicz­nie z naj­bliż­szą sta­cją sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ną.

Nie są to jedy­ne dzia­ła­nia, któ­re może­my pod­jąć w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem. Podziel się w komen­ta­rzu jakie spo­so­by na koro­na­wi­ru­sa sto­su­jesz.

Mate­ria­ły źró­dło­we:

 • https://www.gov.pl/web/koronawirus/
 • https://smartairfilters.com/en/blog/coronavirus-pollution-masks-n95-surgical-mask/
 • https://fastlifehacks.com/n95-vs-ffp/

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się