Jednorazowa maseczka ochronna na twarz DIY

Jednorazowa maseczka ochronna na twarzy

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 wywo­łu­ją­ce­go ostrą cho­ro­bę zakaź­ną ukła­du odde­cho­we­go COVID-19, dzie­lę się z Wami pro­stym prze­pi­sem wyko­na­nia jed­no­ra­zo­wej masecz­ki ochron­nej.

Nie, masecz­ka jed­no­ra­zo­wa (jaka­kol­wiek) nie ma chro­nić (tzn. chro­ni, ale mizer­nie) WAS przed zaka­że­niem! Mase­czek tego rodza­ju lub podob­nych zabez­pie­czeń powi­nien uży­wać KAŻDY na czas pan­de­mii w celu ogra­ni­cze­nia roz­sie­wa­nia koro­na­wi­ru­sa (i innych pato­ge­nów) w naj­bliż­szym oto­cze­niu, zwłasz­cza w miej­scach publicz­nych.

Raczej nie uzy­ska­my peł­nej szczel­no­ści (mnie się nie uda­ło) i nie­znacz­na część wydy­cha­ne­go powie­trza będzie wydo­sta­wać się do góry. Może to prze­szka­dzać pod­czas korzy­sta­nia z oku­la­rów (będą zapa­ro­wy­wać) w chłod­niej­sze, bar­dziej wil­got­ne dni.

Mimo nie­do­sko­na­ło­ści masecz­ka powin­na zna­czą­co ogra­ni­czyć prze­do­sta­wa­nie się na zewnątrz maski zaraz­ków zawie­szo­nych w wyda­la­nym aero­zo­lu (będzie osia­dać na wewnętrz­nej powierzch­ni fil­tru). Mowa o kro­pel­kach śli­ny lub ślu­zu wydo­sta­ją­cych się wraz z powie­trzem z naszych ust pod­czas oddy­cha­nia, mówie­nia, kasła­nia i kicha­nia.

Maseczka jednorazowa — materiały i narzędzia

[w nawia­sach kwa­dra­to­wych wymie­ni­łem funk­cje, któ­re speł­nia­ją]

 • 2 kawał­ki ręcz­ni­ka papie­ro­we­go [część fil­tru­ją­ca masecz­ki],
 • 2 lub 4 gum­ki recep­tur­ki. Może być cie­niut­ki gumosz­nu­rek zawią­za­ny w pętlę o obwo­dzie ok. 20–30 cm [zausz­ni­ki],
 • 1 spi­nacz biu­ro­wy lub kawa­łek mięk­kie­go dru­tu (np. mie­dzia­ne­go, insta­la­cyj­ne­go 2,5 mm2) o dłu­go­ści 8–10 cm [ela­stycz­ny “nano­sek”],
 • kawa­łek taśmy malar­skiej lub innej taśmy kle­ją­cej o sze­ro­ko­ści ok. 20 mm [wzmoc­nie­nia],
 • zszy­wacz biu­ro­wy ze zszyw­ka­mi [łącz­ni­ki]*, oraz nożycz­ki i szczyp­ce (kom­bi­ner­ki, mul­ti­to­ol itp).

*) Zszy­wacz nie jest koniecz­ny. Z rów­nie dobrym efek­tem brze­gi masecz­ki moż­na obkle­ić taśmą kle­ją­cą.

Rzeczy niezbędne do wykonania jednorazowej maseczki ochronnej na twarz

Wykonanie jednorazowej maseczki ochronnej na twarz

 1. Dokład­nie myje­my ręce i dezyn­fe­ku­je­my powierzch­nię, na któ­rej będzie­my doko­ny­wać mon­ta­żu masecz­ki jed­no­ra­zo­wej oraz narzę­dzia do tego celu nie­zbęd­ne.
 2. Pro­stu­je­my spi­nacz biu­ro­wy lub inny kawa­łek dru­tu, któ­rym dys­po­nu­je­my.
 3. Na koń­cach dru­tu zagi­na­my nie­wiel­kie kółecz­ka lub trój­ką­ci­ki.Zaginamy końce spinacza
 4. Gór­ny i dol­ny brzeg 1. kawał­ka ręcz­ni­ka papie­ro­we­go pod­kle­ja­my na całej dłu­go­ści taśmą malar­ską tak, aby wysta­wa­ła z góry i z dołu na ok. 1 cm, war­stwą kle­ją­cą zwró­co­ną do nas.
 5. Na pod­kle­jo­nym ręcz­ni­ku papie­ro­wym ukła­da­my 2. kawa­łek papie­ru i przy­kle­ja­my u dołu taśmą malar­ską.
 6. W poło­wie sze­ro­ko­ści gór­nej taśmy kle­ją­cej, wzdłuż kra­wę­dzi ręcz­ni­ka papie­ro­we­go przy­kle­ja­my przy­go­to­wa­ny wcze­śniej dru­cik.Dolną taśmą sklejamy 2 kawałki ręcznika papierowego i naklejamy elastyczny nanosek na górną taśmę
 7. Zagi­na­my i przy­kle­ja­my gór­ną taśmę kle­ją­cą do ręcz­ni­ka papie­ro­we­go.Sklejamy 2 kawałki ręcznika papierowego górną taśmą
 8. Skła­da­my tak przy­go­to­wa­ny wkład fil­tra­cyj­ny syme­trycz­nie w har­mo­nij­kę.Formujemy symetryczną harmonijkę
 9. Brze­gi har­mo­nij­ki zawi­ja­my na gum­kach recep­tur­kach lub gumosz­nur­kach i łączy­my zszyw­ka­mi za pomo­cą zszy­wa­cza biu­ro­we­go. Zamien­nie obkle­ja­my brze­gi masecz­ki okręż­nie 2–3 razy taśmą kle­ją­cą.Brzegi maseczki zaginamy na gumkach recepturkach i przypinamy zszywkami

Goto­we! Dys­po­nu­je­my jed­no­ra­zo­wą masecz­ką ochron­ną na twarz.

Złożona jednorazowa maseczka ochronna na twarz domowej produkcji

Har­mo­nij­kę masecz­ki roz­kła­da­my i nakła­da­my masecz­kę na twarz, gum­ki recep­tur­ki zacze­pia­jąc za usza­mi. Jeśli są zbyt mało roz­cią­gli­we lub nie­wy­god­ne, dowią­zu­je­my dru­gą parę gumek. Ela­stycz­ny “nano­sek” z dru­ci­ka for­mu­je­my tak, aby gór­na kra­wędź maski moż­li­wie dokład­nie przy­le­ga­ła do nosa i jego oko­lic.

Masecz­ka jest zdat­na do użyt­ku dopó­ki nie namok­nie lub się nie prze­drze, cho­ciaż po każ­dym zdję­ciu z twa­rzy powin­ni­śmy zało­żyć nową maskę, a sta­rą pod­dać ste­ry­li­za­cji lub bez­piecz­nie zuty­li­zo­wać, gdyż sta­no­wi poten­cjal­ne źró­dło roz­sie­wu wiru­sów.

Powo­dze­nia i zdro­wia życzę. Siedź­cie w domu, myj­cie ręce, noście maski i nie daj­cie się sk@#$&synowi 😉

Mate­ria­ły źró­dło­we:

 • https://read.cash/@Jiang_Zhuoer_BTC.TOP_CEO/serious-advice-from-china-on-covic-19-prevention-a3fb8fea
 • https://www.youtube.com/watch?v=f0V16WeQxnQ
 • https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się