Minetest — Mod Papyrus Bed — Papirusowe łóżko bez wełny

Papirusowe łóźko od góry

Mody­fi­ka­cja Papy­rus Bed doda­je do Mine­te­sta este­tycz­ne łóż­ko z papi­ru­sa. Aby je stwo­rzyć, nie musisz już skrzyw­dzić żad­nej owiecz­ki 😉

Daw­no daw­no temu, za sied­mio­ma góra­mi, za sied­mio­ma morza­mi, w 2012 roku, stwo­rzy­łem tę mody­fi­ka­cję ze wzglę­du na brak satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go mnie łóż­ka w Mine­te­ście. Bazą do nie­go był mod Beds autor­stwa Pil­zA­dam. Dziś, mod Papy­rus Bed być może trą­ci nie­co mysz­ką, ale dzia­ła nadal, więc wygo­spo­da­ro­wa­łem tro­chę cza­su i doko­na­łem nie­wiel­kie­go odświe­że­nia. Doda­łem alter­na­tyw­ną recep­tu­rę kra­ftin­gu.

Papirusowe łóźko od spodu

Mod Papy­rus Bed umoż­li­wia umiesz­cze­nie w sand­bok­sie Mine­test łóż­ka, któ­re pozwa­la szyb­ciut­ko prze­spać paskud­ną noc i zno­wu cie­szyć się pięk­nym dniem. Pobud­ka odby­wa się w akom­pa­nia­men­cie efek­tów aku­stycz­nych, a samo łóż­ko pre­zen­tu­je się dość oka­za­le i kom­for­to­wo. Do stwo­rze­nia papi­ru­so­we­go łóż­ka nie ma koniecz­no­ści pozy­ski­wa­nia weł­ny. Jedy­ny­mi mate­ria­ła­mi na łóż­ko, któ­re zdo­bę­dzie­my w śro­do­wi­sku lasów, rzek i jezior są drew­no oraz papi­rus.

Receptury kraftingu

Gwo­li przy­po­mnie­nia (sobie też, hehe — mia­łem z tym pro­blem), papier two­rzy­my poprzez uło­że­nie trzech papi­ru­sów pozio­mo.

Receptura kraftingu Papyrus Bed

ALBO

Alternatywna receptura kraftingu Papyrus Bed

Pobieranie

7zip: Aktu­al­na wer­sja Papy­rus Bed

MD5: fd2c08de344dc91c9ea94c199ecc1731

Wątek na forum Mine­test: klik

Lista zmian

2020.02.19

  • alter­na­tyw­na recep­tu­ra kra­ftin­gu,
  • zastą­pie­nie w recep­tu­rze kra­ftin­gu desek całą gru­pą “drew­no”.

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się