Infrastructure Modpack — Safety Signs — Znaki BHP w Minetest

Wszystkie znaki BHP dostępne w modzie safety_signs

Mody­fi­ka­cja Safe­ty Signs (safety_signs) do sand­bo­xa Mine­test dostar­cza ponad 120 róż­nych tabli­czek ze zna­ka­mi zwią­za­ny­mi z bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy.

Tablicz­ki stwo­rzy­łem na bazie zna­ków: zaka­zu, naka­zu, ostrze­gaw­czych, prze­ciw­po­ża­ro­wych i ewa­ku­acyj­nych, któ­rych kształt i kolo­ry­sty­kę regu­lu­je nor­ma ISO 7010. Każ­da tablicz­ka jest pod­świe­tla­na i zaświe­co­na wyda­je dźwięk. Prze­łą­cze­nia pomię­dzy sta­na­mi włą­czo­ny — wyłą­czo­ny doko­nu­je się poprzez pac­nię­cie tablicz­ki łap­ką.

Karton z tabliczkami BHP

Z racji tego, że tabli­czek jest ogrom­na licz­ba, nie­moż­li­we było­by stwo­rze­nie recep­tur kra­ftin­gu do każ­dej z nich. Zasto­so­wa­łem inne roz­wią­za­nie. Z kil­ku pod­sta­wo­wych mate­ria­łów two­rzy się tek­tu­ro­we pudeł­ko z tablicz­ka­mi BHP, któ­re dzia­ła jak skrzyn­ka w Mine­te­ście i moż­na z nie­go pobrać potrzeb­ne ozna­cze­nia.

Tekturowe pudełko ze znakami BHP z modu Safety Signs dla Minetest

Receptura kraftingu

Recep­tu­ra kra­ftin­gu wyglą­da tak, jak na obraz­ku poni­żej: weł­na w 6 kolo­rach i 3 sztab­ki ze sta­li.

Receptura kraftingu dla pudełka ze znakami bezpieczeństwa i higieny pracy

Pobieranie

Mod Safe­ty Signs jest czę­ścią więk­sze­go mod­pac­ka, któ­ry roz­wi­jam — Infra­struc­tu­re Mod­pack (infrastructure_modpack).

7zip: Infra­struc­tu­re Mod­pack ver. 20190409–1

MD5: 2f3e5b462fed692830103228a75c9321

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się