Minetest — Mod Infrastructure

Minetest Infrastructure Mod - sygnalizacja świetlna na bramownicy i rogatka oraz samoczynny system przejazdowy

Infra­struc­tu­re Mod to mody­fi­ka­cja do Mine­test, roz­sze­rza­ją­ca otwar­ty świat gry o ele­men­ty infra­struk­tu­ry dro­go­wej: asfal­to­we dro­gi, beto­no­we pre­fa­bry­ka­ty i kon­struk­cje sta­lo­we. Mod doda­je do sand­bo­xa całe spek­trum zaawan­so­wa­nych urzą­dzeń, jak: sygna­li­za­cja świetl­na, tabli­ce kie­run­ko­we, (pra­wie) auto­ma­tycz­ny sys­tem prze­jaz­do­wy, rogat­ki, zna­ki dro­go­we pio­no­we i pozio­me oraz wie­le innych.

 

Minetest Infrastructure Mod - tor wyścigowy z trybunami i garażami oraz zapleczem gastronomicznym

 

Minetest Infrastructure Mod - przejście dla pieszych

Mod Infra­struc­tu­re two­rzę z prze­rwa­mi gdzieś od prze­ło­mu 2012 i 2013 roku. Poni­żej znaj­du­ją się odno­śni­ki do pobra­nia bie­żą­cej wer­sji oraz hiper­łą­cze do wąt­ku poświę­co­ne­go modo­wi na forum Mine­test.


Pobieranie

7zip: Aktu­al­na wer­sja Infra­struc­tu­re

MD5: c3e77d51b2afdbd99ed1be3174a2a6ce

Wątek na forum Mine­test: klik


Lista zmian

2019.02.11

Nowe urzą­dze­nia (wszyst­kie reak­tyw­ne i udźwię­ko­wio­ne) zwią­za­ne z dobrą wen­ty­la­cją i odpro­wa­dza­niem spa­lin:

  • nasa­dy komi­no­we: typu H, samo­na­staw­na (tzw. stra­żak), obro­to­wa,
  • wen­ty­la­tor, któ­ry moż­na moco­wać pio­no­wo lub pozio­mo.

Bie­żą­ca wer­sja modu nie jest kom­pa­ty­bil­na wstecz­nie. Popra­wi­łem angiel­ską nazwę auto­ma­tycz­ne­go sys­te­mu prze­jaz­do­we­go, a co za tym idzie nazwy tek­stur i dźwię­ków.

Popra­wi­łem drob­ne błę­dy m. in. unie­moż­li­wie­nie wyświe­tla­nia pomoc­ni­czych kloc­ków w try­bie kre­atyw­nym.

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się