Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Na blo­gu zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są róż­ne­go rodza­ju dane, któ­re w pew­nych sytu­acjach mogą sta­no­wić dane oso­bo­we. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych (ADO) jest Rado­sław Sło­wik zamiesz­ka­ły w mie­ście Gli­wi­ce, z któ­rym możesz skon­tak­to­wać się poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub przez adres e-mail dostęp­ne na tej stro­nie.

Dane przetwarzane w celu administrowania serwisem

W celu admi­ni­strowania ser­wisem, m.in. gene­ro­wa­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, ochro­ny przed nad­uży­cia­mi i ata­ka­mi, zbie­rane i ana­li­zo­wane są infor­ma­cje znaj­du­ją­ce się w logach ser­we­ra, takie jak:

 • publicz­ny adres IP urzą­dze­nia, z któ­re­go nade­szło zapy­ta­nie,
 • czas nadej­ścia zapy­ta­nia,
 • meto­da i adres URL żąda­nia http,
 • kod odpo­wie­dzi http,
 • licz­ba baj­tów wysła­nych przez ser­wer,
 • adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (czy­li HTTP refe­rer)  w przy­pad­ku gdy przej­ście do blo­ga nastą­pi­ło przez odno­śnik,
 • rodzaj i wer­sja prze­glą­dar­ki oraz rodzaj i archi­tek­tu­ra sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go,
 • infor­ma­cje o błę­dach, któ­re wystą­pi­ły pod­czas reali­za­cji trans­ak­cji HTTP.

Powyż­sze infor­ma­cje będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su zamknię­cia blo­ga.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych

Do celów kon­tak­to­wych zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są infor­ma­cje poda­wa­ne w for­mu­la­rzach, takie jak:

 • imię i nazwi­sko lub pseu­do­nim,
 • adres e-mail,
 • temat i treść wia­do­mo­ści.

Powyż­sze infor­ma­cje prze­cho­wy­wa­ne będą do cza­su zamknię­cia blo­ga + 24 m-ce i nie będą prze­ka­zy­wa­ne oso­bom nie­upo­waż­nio­nym.

W przy­padku komen­to­wa­nia wpi­sów na blo­gu użyt­kow­nik może dobro­wol­nie podać adres e-mail (nie jest to koniecz­ne), któ­ry nie jest upu­blicz­niany i słu­ży jedy­nie do doraź­nego kon­taktu z admi­ni­stra­cją blo­ga. Pozo­sta­łe tre­ści zawar­te w for­mu­la­rzu komen­ta­rzy są publicz­nie widocz­ne po zatwier­dze­niu komen­ta­rza przez mode­ra­to­ra.

Prawa użytkownika bloga w kontekście ochrony danych osobowych

Użyt­kow­nik blo­ga ma pra­wo do wglą­du, popra­wia­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie i prze­nie­sie­nia danych oso­bo­wych. W celu wyko­na­nia powyż­szych czyn­no­ści, a tak­że uzy­ska­nia innych infor­ma­cji zapra­szam do kon­tak­tu przez e-mail.

Użyt­kow­nik blo­ga ma pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zo­ru, któ­rym jest Gene­ral­ny Inspek­tor Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (GIODO), a od 25 maja 2018 roku Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (Pre­zes UODO).

Mechanizm ciasteczek

Blog korzy­sta z cia­ste­czek (cookies). Są to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­stowe wysy­łane przez ser­wer WWW i zapi­sy­wane w urzą­dze­niu użyt­kow­nika, zazwy­czaj w celu zapew­nie­nia popraw­nej inte­rak­cji witry­ny z użyt­kow­ni­kiem.

Wię­cej o cookies dowiesz się pod tym adre­sem. Cia­stecz­kami możesz zarzą­dzać z pozio­mu swo­jej prze­glą­darki. Zawsze możesz wyłą­czyć ich obsłu­gę, jed­nak może to unie­moż­li­wić popraw­ne wyświe­tla­nie zawar­to­ści tej witry­ny.