Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

W celu admi­ni­stra­cji ser­wisem, m.in. gene­ro­wa­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, ochro­ny przed wła­ma­niami, zbie­rane i ana­li­zo­wane są infor­ma­cje takie, jak:

 • publicz­ny adres IP urzą­dze­nia, z któ­re­go nade­szło zapy­ta­nie,
 • czas nadej­ścia zapy­ta­nia,
 • meto­da i adres URL żąda­nia http,
 • kod odpo­wie­dzi http,
 • licz­ba baj­tów wysła­nych przez ser­wer,
 • adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (czy­li HTTP refe­rer)  w przy­pad­ku gdy przej­ście do blo­ga nastą­pi­ło przez odno­śnik,
 • rodzaj i wer­sja prze­glą­dar­ki oraz rodzaj i archi­tek­tu­ra sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go,
 • infor­ma­cje o błę­dach, któ­re wystą­pi­ły pod­czas reali­za­cji trans­ak­cji HTTP.

Do celów kon­tak­to­wych zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są infor­ma­cje poda­wa­ne w for­mu­la­rzach takie jak:

 • imię i nazwi­sko lub nick,
 • adres e-mail,
 • temat i treść wia­do­mo­ści.

Wszyst­kie powyż­sze infor­ma­cje prze­cho­wy­wane są przez czas nie­okre­ślony i nie są prze­ka­zy­wane oso­bom nie­upo­waż­nio­nym.

W przy­padku komen­to­wa­nia wpi­sów na blo­gu użyt­kow­nik może dobro­wol­nie podać adres e-mail (nie jest to koniecz­ne), któ­ry nie jest upu­blicz­niany i słu­ży jedy­nie do doraź­nego kon­taktu z admi­ni­stra­cją blo­ga. Pozo­sta­łe tre­ści zawar­te w for­mu­la­rzu komen­ta­rzy są publicz­nie widocz­ne po zatwier­dze­niu komen­ta­rza.

Mechanizm ciasteczek

Blog korzy­sta z cia­ste­czek (cookies). Są to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­stowe wysy­łane przez ser­wer WWW i zapi­sy­wane w urzą­dze­niu użyt­kow­nika, zazwy­czaj w celu zapew­nie­nia popraw­nej inte­rak­cji witry­ny z użyt­kow­ni­kiem.

Wię­cej o cookies dowiesz się pod tym adre­sem. Cia­stecz­kami możesz zarzą­dzać z pozio­mu swo­jej prze­glą­darki. Zawsze możesz wyłą­czyć ich obsłu­gę, jed­nak może to unie­moż­li­wić popraw­ne wyświe­tla­nie zawar­to­ści tej witry­ny.