Notatnik Krawiecki — Naszywka odblaskowa MED

Naszyw­kę zro­bi­łem 2019-02-16 (sobo­ta) na aptecz­kę oso­bi­stą.


Notat­nik kra­wiec­ki to krót­kie notat­ki, zawie­ra­ją­ce moje spo­strze­że­nia i prze­my­śle­nia, któ­re poja­wi­ły się pod­czas two­rze­nia kon­kret­ne­go przed­mio­tu. Wciąż dosko­na­lę warsz­tat kra­wiec­ki, zarów­no od stro­ny umie­jęt­no­ści, jak i sprzę­tu, a tego rodza­ju wpi­sy mają pomóc mi upo­rząd­ko­wać wie­dzę i doświad­cze­nie. Wpi­sy z tego dzia­łu mogą być skom­pli­ko­wa­ne, szcze­gó­ło­we, zawie­rać nie­do­mó­wie­nia oraz infor­ma­cje, któ­re będzie w sta­nie “roz­szy­fro­wać” tyl­ko moja skrom­na oso­ba. Treść może być pozba­wio­na zdjęć. Jeśli mimo wszyst­ko uznasz to co zamie­ści­łem za war­to­ścio­we, zapra­szam Cię do zosta­wie­nia komen­ta­rza. Będzie mi miło =)

Naszywka odblaskowa MED

Materiały

 • samo­za­ci­sko­wa opa­ska odbla­sko­wa z PVC na nad­gar­stek lub kost­kę,
 • tka­ni­na polia­mi­do­wa wyso­ce odpor­na na prze­tar­cia,
 • rzep “haczy­ki”,
 • nić polie­stro­wa.

Narzędzia

 • wie­lo­czyn­no­ścio­wa maszy­na do szy­cia (stop­ka uni­wer­sal­na),
 • linia­ły magne­tycz­ne,
 • mata samo­re­ge­ne­ru­ją­ca,
 • nóż krąż­ko­wy,
 • nóż z ostrzem łama­nym,
 • linij­ka,
 • nożycz­ki kra­wiec­kie,
 • nożycz­ki do nitek,
 • zapal­nicz­ka
 • kart­ka w krat­kę, ołó­wek z gum­ką, dwu­stron­na taśma kle­ją­ca (cien­ka).

Spostrzeżenia i przemyślenia

 1. Liter­ki, o wyso­ko­ści naj­wy­żej 25 mm, naszki­co­wa­ne na kart­ce w krat­kę tak, aby two­rzy­ły napis, przy­le­pia­my za pomo­cą cien­kiej taśmy dwu­stron­nej do spodniej stro­ny opróż­nio­nej z meta­lo­wej sprę­ży­ny opa­ski odbla­sko­wej. Przy­spie­sza to znacz­nie pra­cę, ponie­waż nie trze­ba roz­ci­nać opa­ski przed wyci­na­niem lite­rek, cho­ciaż cier­pi nie­co dokład­ność wyci­na­nia i nożyk z ostrzem łama­nym nale­ży pro­wa­dzić nie­co dalej, niż koniec wyci­na­nej linii.
 2. Liter­ki napi­su wyci­na­my od razu wszyst­kie, co przy­spie­sza pra­cę, według nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści linii cię­cia:
  • wszyst­kie linie wewnątrz lite­rek oraz linie sko­śne,
  • linie w poprzek, znaj­du­ją­ce się po lewej i pra­wej stro­nie każ­dej liter­ki,
  • linie wzdłuż, znaj­du­ją­ce się na górze i dole całe­go napi­su.
 3. Liter­ki naszy­wa­my naj­pierw na docię­ty do wyso­ko­ści naszyw­ki (w oma­wia­nym przy­pad­ku 35 mm) pasek tani­ny odpor­nej na prze­tar­cia z uży­ciem ście­gu łań­cusz­ko­we­go (6 mm). Naszy­wa­nie bez­po­śred­nio na rzep skut­ku­je prze­pusz­cza­niem ście­gu przez maszy­nę i takie prze­szy­cie wyglą­da nie­este­tycz­nie. Szyć nale­ży powo­li, co rów­nież ogra­ni­cza powyż­sze zja­wi­sko.
 4. Liter­ki przy­szy­wa­my naj­pierw przez śro­dek, pod­kła­da­jąc kolej­ną liter­kę, gdy doj­dzie do pierw­sze­go wkłu­cia igły w tka­ni­nę poza obry­sem aktu­al­nie przy­szy­wa­nej liter­ki. Dba­my o odstęp pomię­dzy liter­ka­mi i ich usta­wie­nie, ponie­waż stop­ka uni­wer­sal­na ma skłon­ność do prze­su­wa­nia i prze­krę­ca­nia lite­rek.
 5. Jeśli doj­dzie do nie­znacz­ne­go prze­krę­ce­nia liter­ki pod­czas przy­szy­wa­nia przez śro­dek, moż­na ją deli­kat­nie napro­sto­wać pal­ca­mi w nie­wiel­kim zakre­sie. Podob­nie, moż­na wyko­rzy­stać tar­cie stop­ki maszy­ny do szy­cia. Liter­kę obró­co­ną zgod­nie z ruchem wska­zó­wek zega­ra (w pra­wo), aby ją tro­chę napro­sto­wać, nale­ży przy­szy­wać, mając już goto­wy szew środ­ko­wy po pra­wej stro­nie stop­ki. Trans­por­ter, cią­gnąc za tka­ni­nę od spodu i jed­no­cze­śnie stop­ka, napie­ra­jąc na liter­kę od góry, odro­bi­nę ją “wypro­wa­dzą”, prze­ciw­nie do ruchu wska­zó­wek zega­ra (w lewo).
 6. Tka­ni­nę z naszy­ty­mi liter­ka­mi przy­szy­wa­my do rze­pa ście­giem stęb­no­wym (4 mm) pomię­dzy szwa­mi wyko­na­ny­mi ście­giem łań­cusz­ko­wym. Jest to koniecz­ne, aby tka­ni­na nie odspa­ja­ła się od rze­pa; uła­twia też dal­szą pra­cę.
 7. Rzep doci­na­my nożycz­ka­mi, naj­pierw pro­sto­pa­dle do osi wzdłuż­nej, a następ­nie rów­no­le­gle, wyko­rzy­stu­jąc kra­wędź tka­ni­ny wyso­ko­od­por­nej jako pro­wad­ni­cę.
 8. Obdzier­gu­je­my brze­gi naszyw­ki, gęstym ście­giem zyg­za­ko­wym (0,5 mm / 4 mm), mając naszyw­kę po lewej stro­nie stop­ki maszy­ny do szy­cia. Uwa­ża­my, aby nie prze­szyć za dale­ko i po doj­ściu do koń­ca bie­żą­cej kra­wę­dzi igłę wbi­ja­my na rogu naszyw­ki, a naszyw­kę obra­ca­my o 90°, prze­ciw­nie do ruchu wska­zó­wek zega­ra i kon­ty­nu­uje­my zabez­pie­cza­nie brze­gów. Nie uży­wa­my stop­ki do ście­gu ower­lo­ko­we­go! Jej języ­czek unie­moż­li­wił­by obrót naszyw­ki bez nacią­ga­nia nici.
 9. Koniec nici przy­ci­na­my do wymia­ru 3–5 mm i opa­la­my zapal­nicz­ką. Nie jest potrzeb­ne ryglo­wa­nie szwu.
 10. Po przy­go­to­wa­niu noża krąż­ko­we­go do pra­cy, nale­ży ponow­nie wci­snąć jego spust (pod pal­cem wska­zu­ją­cym). Bez­piecz­nik (pod kciu­kiem) nie zawsze wyska­ku­je do koń­ca, co skut­ku­je zło­że­niem się ostrza w trak­cie cię­cia. Od razu po wyko­na­niu cię­cia ostrze noża zabez­pie­cza­my — jest nie­zwy­kle ostre.

 

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się