Ramka korekcyjna do okularów rowerowych — Shimano RX Clip

Ramka korekcyjna Shimano RX Clip - montaż za pomocą plastikowej opaski zaciskowej

Ram­ka korek­cyj­na Shi­ma­no RX Clip to nie­zbyt tania, ale bar­dzo porząd­na wkład­ka korek­cyj­na do oku­la­rów rowe­ro­wych.

Wada wzroku a jazda na rowerze

Ze wzglę­du na to, że natu­ra hoj­nie obda­rzy­ła mnie nie­znacz­ną wadą wzro­ku, na co dzień uży­wam pro­te­zy wzro­ku, jaką są oku­la­ry korek­cyj­ne. Ze ścia­ną zde­rzy­łem się, gdy zapra­gną­łem korzy­stać z oku­la­rów dedy­ko­wa­nych rowe­ro­wym sza­leń­stwom.

Jak powszech­nie wia­do­mo, prze­cięt­ne oku­la­ry rowe­ro­we da się zaszklić soczew­ka­mi korek­cyj­ny­mi, doty­czy to jed­nak mode­li z nie­wy­mien­ny­mi szkła­mi. W takiej sytu­acji jeste­śmy ska­za­ni na uży­wa­nie szkieł prze­zro­czy­stych, przy­ciem­nia­nych (np. pola­ry­za­cyj­nych) lub foto­chro­mów w naj­lep­szym przy­pad­ku. Ostat­nie roz­wią­za­nie jest droż­sze, ale posia­da tę zale­tę, że oku­la­ry samo­czyn­nie dosto­so­wu­ją się do natę­że­nia świa­tła sło­necz­ne­go, spraw­dzą się więc zarów­no w chłod­nym, cie­ni­stym lesie, jak i na spie­czo­nej słoń­cem szo­sie. Nie trze­ba też wozić ze sobą dwóch par oku­la­rów.

A co w sytu­acji, gdy chce­my uży­wać oku­la­rów z wymien­ny­mi szyb­ka­mi: pro­stych, trwa­łych, eks­pre­so­wo dopa­so­wy­wa­nych do bie­żą­cych warun­ków pogo­do­wych i sto­sun­ko­wo tanich? Nie­ste­ty, w tym przy­pad­ku gama pro­duk­tów dostęp­nych na ryn­ku, wypo­sa­żo­nych we wkład­ki korek­cyj­ne, nie zachwy­ca i spek­trum wybo­ru mode­li mamy znacz­nie zawę­żo­ne. Ponad­to te, któ­re są, bywa­ją albo szma­tła­we, albo hor­ren­dal­nie dro­gie.

Moje doświadczenia z wkładkami korekcyjnymi

Wkładka korekcyjna z plastiku

Naj­czę­ściej do czy­nie­nia mamy z wkład­ka­mi korek­cyj­ny­mi z two­rzyw sztucz­nych. W moim przy­pad­ku ram­ka korek­cyj­na, wyko­na­na naj­praw­do­po­dob­niej z octa­nu celu­lo­zy, pod­da­ła się po roku inten­syw­ne­go użyt­ko­wa­nia i spę­ka­na, roz­pad­nię­ta na czyn­ni­ki pierw­sze, wylą­do­wa­ła razem ze sta­ry­mi oku­la­ra­mi rowe­ro­wy­mi w fute­ra­le. W samym środ­ku wyciecz­ki. Na szczę­ście widząc, co się świę­ci, prze­zor­ność kaza­ła mi zabrać zwy­czaj­ne oku­la­ry korek­cyj­ne, więc jakoś docią­gną­łem do mety, choć z kom­for­tem mia­ło to nie­wie­le wspól­ne­go (m.in. przez obo­la­ły zadek).

W tym momen­cie w glo­rii i chwa­le na plac boju wcho­dzi fir­ma Shi­ma­no ze swo­ją ram­ką korek­cyj­ną Rx Clip, któ­ra pasu­je do nie­któ­rych mode­li oku­la­rów tej­że fir­my, ale jak się oka­zu­je, moż­na ją łatwo przy­cze­pić do prak­tycz­nie dowol­nych oku­la­rów rowe­ro­wych i nie tyl­ko — wystar­czy odro­bi­na inwen­cji.

Ramka korekcyjna ze stali

Wkład­ka korek­cyj­na RX Clip od Shi­ma­no wyko­na­na jest z nie­zwy­kle sprę­ży­stej sta­li nie­rdzew­nej. Zaprzy­jaź­nio­ny optyk, któ­ry wsta­wiał mi szkła, był pod dużym wra­że­niem, jakie wygi­ba­sy ta kon­kret­na ram­ka potra­fi znieść (oczy­wi­ście wszyst­ko w gra­ni­cach roz­sąd­ku).

RX Clip przy­po­mi­na pro­ste, niklo­wa­ne oku­la­ry do czy­ta­nia, jed­nak pozba­wio­ne zausz­ni­ków. W miej­scach, w któ­rych zwy­cza­jo­wo znaj­du­ją się w oku­la­rach zawia­sy, ram­ka korek­cyj­na posia­da nie­wiel­kie skrzy­deł­ka, na któ­re są nacią­gnię­te gumo­we o‑ringi. Mają one na celu wspar­cie ram­ki optycz­nej na głów­nych szkłach oku­la­rów rowe­ro­wych i w ten spo­sób usta­bi­li­zo­wa­nie jej poło­że­nia — to po pierw­sze, a po dru­gie zapo­bie­ga­ją ryso­wa­niu szkieł ochron­nych przez samą ram­kę. Poprzecz­ka wkład­ki ma dwa cha­rak­te­ry­stycz­ne zagię­cia — dziób­ki, skie­ro­wa­ne do wewnątrz, któ­re zatrza­sku­ją się w spe­cjal­nie ukształ­to­wa­nych noskach oku­la­rów.

A co jeśli nie mamy specjalnych nosków?

Żaden pro­blem 🙂 W moich sta­rych oku­la­rach rowe­ro­wych nawier­ci­łem cen­tral­nie otwór, w któ­rym za pomo­cą mosięż­nej śrub­ki M3 z nakręt­ką, osa­dzi­łem poprzecz­nie krót­ki odci­nek węży­ka ige­li­to­we­go. Taki pro­wi­zo­rycz­ny uchwyt bar­dzo solid­nie trzy­mał wkład­kę korek­cyj­ną na miej­scu, a jego skrzy­deł­ka moż­na było łatwo zgiąć i w każ­dej chwi­li wycią­gnąć ram­kę optycz­ną do czysz­cze­nia. Gdy zuży­te oku­la­ry się roz­pa­dły, kupi­łem jed­ne z naj­tań­szych i naj­ła­twiej dostęp­nych oku­la­rów rowe­ro­wych, do któ­rych ram­kę korek­cyj­ną zamon­to­wa­łem zwy­czaj­ną try­tryt­ką — pla­sti­ko­wą opa­ską zaci­sko­wą (patrz zdję­cie niżej).

Ramka korekcyjna Shimano RX Clip - montaż za pomocą plastikowej opaski zaciskowej

Powyż­sze roz­wią­za­nia mają w moim mnie­ma­niu wie­le zalet:

 1. Nie jeste­śmy ska­za­ni na oku­la­ry rowe­ro­we, ale może­my z powo­dze­niem uży­wać nie­mal dowol­nych oku­la­rów spor­to­wych z wymien­ny­mi szkła­mi, a nawet poku­sić się o zasto­so­wa­nie oku­la­rów ochron­nych, wprost ze skle­pu BHP.
 2. Głów­ną ochro­nę oczu zapew­nia­ją masyw­ne, poli­wę­gla­no­we szkła ochron­ne oku­la­rów i w związ­ku z tym ram­kę korek­cyj­ną moż­na zaszklić soczew­ka­mi mine­ral­ny­mi, któ­re jak wia­do­mo, są nie­by­wa­le odpor­ne na zary­so­wa­nia*.
 3. Nie­rdzew­na wkład­ka korek­cyj­na jest bar­dzo trwa­ła, więc moż­na ją prze­szcze­piać pomię­dzy kolej­ny­mi gene­ra­cja­mi oku­la­rów bez koniecz­no­ści wymia­ny szkieł korek­cyj­nych (o ile wada wzro­ku nam się nie zmie­nia oraz same szkła są w nie­złym sta­nie).
 4. Wszyst­kie powyż­sze punk­ty skła­da­ją się na dłu­go­ter­mi­no­we, znacz­ne obni­że­nie kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych pod­sta­wo­we­go zesta­wu ochron­ne­go rowe­rzy­sty (kask — oku­la­ry — ręka­wicz­ki), pomi­mo począt­ko­wej wyż­szej ceny ram­ki korek­cyj­nej.

Żeby nie było, że nie mówi­łem, są też wady:

 1. Cha­łup­ni­cze roz­wią­za­nia moco­wań nie zawsze pozwa­la­ją się zin­te­gro­wać w atrak­cyj­ny wizu­al­nie spo­sób z opraw­ka­mi oku­la­rów rowe­ro­wych.
 2. Moco­wa­nie na try­tryt­kę jest “per­ma­nent­ne”, przez co grun­tow­ne czysz­cze­nie oku­la­rów wyma­ga demon­ta­żu szkieł ochron­nych z opraw­ki.

Nie­mniej, zale­ty prze­wa­ża­ją nad wada­mi, więc pole­cam 🙂

*) Korek­cyj­ne szkła mine­ral­ne, pomi­mo że względ­nie odpor­ne na zary­so­wa­nia, nie są zbyt odpor­ne na naprę­że­nia, co w oku­la­rach zazwy­czaj obja­wia się poja­wia­niem “musze­lek” lub pęk­nię­ciem soczew­ki w przy­pad­ku znacz­ne­go wygię­cia ram­ki szkieł. W przy­pad­ku kata­stro­fal­ne­go znisz­cze­nia, szkła mine­ral­ne same z sie­bie mogą stać się źró­dłem nie­bez­piecz­nych odpry­sków. W razie zasto­so­wa­nia poje­dyn­czych szkieł w oku­la­rach, speł­nia­ją­cych zarów­no funk­cję ochron­ną, jak i korek­cyj­ną, bez­piecz­niej­szym roz­wią­za­niem wyda­ją się korek­cyj­ne szkła poli­wę­gla­no­we.

4 comments on “Ramka korekcyjna do okularów rowerowych — Shimano RX Clip

 1. Witam,
  Uży­wa­łem do dziś oku­la­rów foto­chro­mo­wych mar­ki demon z korek­cją.
  Po 2 latach a wła­ści­wie po roku efekt “foto” prak­tycz­nie nie ist­nie­je.
  Po prze­czy­ta­niu w/w arty­ku­łu zasto­so­wa­łem moco­wa­nie na pasek co zabra­ło mi 3 minu­ty. Mimo że mam ram­kę pla­sti­ko­wą jest w dobrym sta­nie. Trzy­ma się rewe­la­cyj­nie w zwy­kłych oku­la­rach z Lidla 🙂
  Reasu­mu­jąc daw­no tak dobrze nie widzia­łem, bo foto­chro­my nie tyl­ko stra­ci­ły efekt przy­ciem­nia­nia ale i ich powierzch­nia pofa­lo­wa­ła się, dając efekt roz­my­cia. Dziś szu­ka­jąc nowych oku­la­rów Foto tra­fi­łem przy­pad­kiem na ten arty­kuł i jestem bar­dzo wdzięcz­ny auto­ro­wi za pomysł i szczę­śli­wy że nie wyda­łem następ­nych kil­ku­set zło­tych na mar­ne.
  Pozdra­wiam.

  • Opty­kiem nie jestem, więc mogę tyl­ko napi­sać co mi się wyda­je, mia­no­wi­cie: cięż­ko będzie. Myślę, że łatwiej pój­dzie z soczew­ka­mi o wyż­szym indek­sie, któ­re są cień­sze. Oso­bi­ście zro­bił­bym row­ko­wa­nie po obwo­dzie soczew­ki i w ram­ce korek­cyj­nej zamo­co­wał ją pośred­nio za pomo­cą żył­ki o odpo­wied­nio dobra­nej śred­ni­cy, podob­nie, jak to się robi w opraw­kach oku­la­ro­wych, gdzie dol­na kra­wędź soczew­ki docią­ga­na jest żył­ką.

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się