Powiększanie otworu rowerowej opaski na obręcz

Perfekcyjnie powiększony otwór w rowerowej opasce na obręcz

Co zro­bić, gdy kupi­li­śmy rowe­ro­wą opa­skę na obręcz i dziw­nym zrzą­dze­niem losu oka­za­ło się, że raf­ka zaopa­trzo­na jest jed­nak w otwór pod wen­tyl Schra­der (samo­cho­do­wy, AV), a nie Pre­sta (SV, FV)? Może­my kupić nową opa­skę, ale rów­nie dobrze, może­my powięk­szyć otwór domo­wym spo­so­bem. Aby otwór pod wen­tyl wyszedł este­tycz­ny i trwa­ły wyko­rzy­sta­my bar­dzo pro­stą tech­ni­kę.

Opa­ska na obręcz jest sto­sun­ko­wo ela­stycz­na, więc o ile nie dys­po­nu­je­my spe­cjal­nym wybi­ja­kiem do otwo­rów, roz­wier­ca­nie otwo­ru na wen­tyl wier­tar­ką spra­wi, że będzie miał poszar­pa­ne, nie­rów­ne kra­wę­dzie. Aby temu zapo­biec, nale­ży opa­skę zaci­snąć pomię­dzy dwo­ma kawał­ka­mi jakie­goś sztyw­ne­go mate­ria­łu, jed­nym cień­szym i dru­gim grub­szym. Mnie w ręce wpadł odci­nek pane­lu pod­ło­go­we­go i kawa­łek pły­ty wió­ro­wej.

Trochę szpeju potrzebnego do powiększania otworu rowerowej opaski na obręcz

Prowizoryczny uchwyt

Na począ­tek w pane­lu (cień­szym kawał­ku sztyw­ne­go mate­ria­łu) prze­wier­ca­my malut­ki otwór o śred­ni­cy 2–3 mm, któ­ry umoż­li­wi nam pre­cy­zyj­ne wycen­tro­wa­nie otwo­ru opa­ski. Następ­nie opa­skę przy­kle­ja­my do pane­lu jakąś taśmą (uży­łem taśmy malar­skiej) tak, aby środ­ki otwo­rów się pokry­wa­ły. Jeśli otwór wybi­ty w opa­sce przez pro­du­cen­ta nie znaj­du­je się dokład­nie na jej środ­ku, jest to moment, w któ­rym może­my doko­nać zamie­rzo­nej korek­ty, prze­su­wa­jąc odpo­wied­nio opa­skę.

Centrowanie otworu rowerowej opaski na obręcz w prowizorycznym uchwycie

Opa­skę doci­ska­my do pane­lu frag­men­tem pły­ty wió­ro­wej (grub­szym kawał­kiem mate­ria­łu) i całość moc­no ści­ska­my np. ści­ska­mi sto­lar­ski­mi. Otwór 2–3 mm wyko­na­ny wcze­śniej powier­ca­my wier­tłem krę­tym do meta­lu o śred­ni­cy 8–8,5 mm od stro­ny pane­lu, pro­sto­pa­dle do jego powierzch­ni, na głę­bo­kość wystar­cza­ją­cą do powięk­sze­nia otwo­ru opa­ski. Może­my nawet prze­wier­cić wszyst­ko na wylot – dla pew­no­ści.

Przewiercanie uchwytu razem z opaską na obręcz

Po roz­ło­że­niu nasze­go pro­wi­zo­rycz­ne­go uchwy­tu powin­na się uka­zać opa­ska z per­fek­cyj­nie posze­rzo­nym otwo­rem. Pro­ste, praw­da?

Perfekcyjnie powiększony otwór w rowerowej opasce na obręcz

2 comments on “Powiększanie otworu rowerowej opaski na obręcz

    • Są rze­czy w życiu, któ­re war­to i są rze­czy, któ­re się opła­ca. Nie zawsze to, co war­to, się opła­ca. Nie zawsze to, co się opła­ca, war­to.

      J. Wal­kie­wicz (cytat za W. Bar­to­szew­skim)

      Ta opa­ska jest porząd­na i kosz­to­wa­ła 6 zł, a więc i się opła­ca, i war­to 😉

Dodaj komentarz

You have to agree to the comment policy.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się