Tematyka artykułów

Poniż­sze zesta­wie­nie pre­zen­tu­je tema­ty­kę, w któ­rej czu­ję się szcze­gól­nie swo­bod­nie i jestem w sta­nie szyb­ko napi­sać arty­ku­ły wyso­kiej jako­ści. Spe­cja­li­zu­ję się w arty­ku­łach porad­ni­ko­wych, pre­zen­tu­ją­cych rze­tel­ne infor­ma­cje. Jak nie­trud­no się domy­ślić, więk­szość arty­ku­łów, któ­re piszę jest zwią­za­na bez­po­śred­nio lub pośred­nio z moimi zain­te­re­so­wa­nia­mi. Tabe­la jest na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­na i roz­sze­rza­na o nowe zagad­nie­nia.

Chęt­nie podej­mu­ję się reali­za­cji w zakre­sie, któ­ry nie jest uję­ty w poniż­szej tabe­li, ale może zająć to znacz­nie wię­cej cza­su, głów­nie ze wzglę­du na zapo­zna­wa­nie się z mate­ria­ła­mi źró­dło­wy­mi. Jeśli chcesz, pomóż mojej tabel­ce uro­snąć 🙂

Zagad­nie­nieZna­jo­mość zagad­nie­nia (subiek­tyw­nie)
Dom, miesz­ka­nie, rodzi­na+++
Elek­tro­ni­ka (od stro­ny sprzę­to­wej)+++
Ero­ty­ka++
Kom­pu­te­ry, smart­fo­ny (sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie)+++
Kon­struk­cja maszyn++
Kuch­nia, goto­wa­nie+++
Maj­ster­ko­wa­nie (DIY)+++
Remont miesz­ka­nia+
Rowe­ry+++
Roz­wój oso­bi­sty, edu­ka­cja+
RTV / AGD++
Witry­ny inter­ne­to­we i SEO+++
Sport i rekre­acja++
Two­rze­nie muzy­ki, miks, maste­ring, aku­sty­ka+++
Zdro­wie++

Czego z zasady nie robię

  • Nie piszę recen­zji pro­duk­tów i usług, któ­rych nie mia­łem oka­zji prze­te­sto­wać.
  • Nie piszę arty­ku­łów pro­pa­gu­ją­cych prze­moc, nawo­łu­ją­cych do sze­rze­nia nie­na­wi­ści, rasi­zmu, kse­no­fo­bii, mizo­gi­nii lub mizo­an­drii.