Rodzaje tekstów

Tekst preclowy

Tekst prec­lo­wy, pre­cel to zazwy­czaj krót­ki tekst, nie­nio­są­cy w sobie więk­szej zawar­to­ści mery­to­rycz­nej, mimo wszyst­ko jed­nak popraw­ny języ­ko­wo, z zacho­wa­nym ogól­nym sen­sem doty­czą­cym umiesz­czo­nych w nim fraz klu­czo­wych. Tek­sty tego typu z regu­ły słu­żą do pozy­cjo­no­wa­nia stron inter­ne­to­wych z uży­ciem zaple­czy pozy­cjo­ner­skich w posta­ci tzw. pre­sell pages (stąd spo­lsz­czo­na nazwa — pre­cel) i są chęt­nie czy­ta­ne głów­nie przez… robo­ty wyszu­ki­wa­rek.

Tekst zapleczowy

Tekst zaple­czo­wy zawie­ra uży­tecz­ne dla czy­tel­ni­ka infor­ma­cje, choć raczej w zakre­sie wie­dzy ogól­nej, bez wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej. Podob­nie jak pre­cel, jest to tekst SEO, a więc wkom­po­no­wa­ne są weń pew­ne fra­zy klu­czo­we, któ­re mogą poja­wić się w odmia­nie. Tek­sty zaple­czo­we czy­ta się zde­cy­do­wa­nie przy­jem­niej niż tek­sty prec­lo­we, gdyż są prze­zna­czo­ne dla zwy­czaj­nych ludzi.

Tekst tematyczny

Tekst tema­tycz­ny zawie­ra kon­kret­ne, uży­tecz­ne infor­ma­cje. Mogą poja­wić się w nim ele­men­ty wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej. Treść taka jest popraw­na orto­gra­ficz­nie, gra­ma­tycz­nie i inter­punk­cyj­nie, zawie­ra for­my sty­li­stycz­ne pod­no­szą­ce atrak­cyj­ność i przej­rzy­stość tek­stu, tj. śród­ty­tu­ły, prze­rwy, aka­pi­ty i wypunk­to­wa­nia, uży­te sto­sow­nie do potrzeb.

Regu­łą jest sto­so­wa­nie tzw. leadu, czy­li wyróż­nio­ne­go aka­pi­tu na począt­ku arty­ku­łu, zawie­ra­ją­ce­go naj­istot­niej­sze infor­ma­cje, co pozwa­la czy­tel­ni­ko­wi na oswo­je­nie się z tre­ścią i sta­no­wi swo­istą zajaw­kę arty­ku­łu. Arty­ku­ły budo­wa­ne są zazwy­czaj w opar­ciu o sche­mat: wstęp — roz­wi­nię­cie — zakoń­cze­nie.

Tekst specjalistyczny, ekspercki

Tekst spe­cja­li­stycz­ny wpro­wa­dza prze­skok jako­ścio­wy w sto­sun­ku do tek­stu tema­tycz­ne­go. Tekst spe­cja­li­stycz­ny to obszer­na treść spra­wia­ją­ca wra­że­nie stwo­rzo­nej przez eks­per­ta z danej dzie­dzi­ny. Jest nasy­co­na facho­wą ter­mi­no­lo­gią i zgod­na z rze­czy­wi­sto­ścią znaj­du­ją­cą odzwier­cie­dle­nie w poda­nych pod arty­ku­łem przy­pi­sach do lite­ra­tu­ry i hiper­łą­czach do źró­deł. Jest to tekst nie­zwy­kle pra­co­chłon­ny o bez­kom­pro­mi­so­wej jako­ści.

Tekst eks­perc­ki, choć nosi wszyst­kie cechy tek­stu tema­tycz­ne­go, ze wzglę­du na zasto­so­wa­ne słow­nic­two może być nie­kie­dy trud­ny w odbio­rze. Skom­pli­ko­wa­nie tek­stu spe­cja­li­stycz­ne­go wyni­ka rów­nież ze sto­so­wa­nia zdań wie­lo­krot­nie zło­żo­nych. Indeks czy­tel­no­ści FOG dla tek­stu eks­perc­kie­go może osią­gać war­tość 16 i wię­cej. Gun­ning fog index dla tre­ści na tej stro­nie oscy­lu­je w prze­dzia­le 13–17, co ozna­cza, że do jej peł­ne­go zro­zu­mie­nia nie­zbęd­ne jest przy­naj­mniej zda­nie matu­ry.