Zasady korzystania

  1. Na blo­gu obo­wią­zu­je nety­kie­ta.
  2. Jeśli chcesz zosta­wić hiper­łą­cze do stro­ny głów­nej swo­jej witry­ny inter­ne­to­wej, sto­sow­ne pole znaj­du­je się w for­mu­la­rzu komen­ta­rzy. Odno­śni­ki w tre­ści komen­ta­rzy zazwy­czaj usu­wam, chy­ba że uznam je za szcze­gól­nie war­to­ścio­we, wno­szą­ce wie­le do dys­ku­sji.

Tyl­ko tyle wyma­gam, ponie­waż wie­rzę, że każ­dy ma rozum. Na nie­sfor­nych użysz­kod­ni­ków zastrze­gam sobie pra­wo mode­ra­cji komen­ta­rzy.